Gwarancja

Gwarancja

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1225), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. terminu na adres siedziby Sprzedawcy wraz z Towarem oraz dowodem zakupu Towaru.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy i odesłanie zakupionego Towaru wraz z numerem rachunku bankowego Konsumenta, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej przez Konsumenta ceny.

4. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wysłać do: REKLAMACJE HOSA, Głogowska 170A, Poznań 60-126

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ) , legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL (pesel) oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z HOSA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń. Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Towaru, proszę dokonać na rachunek bankowy …………………………………………. lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………... (czytelny podpis Konsumenta)”

5.Zwrot zapłaty za Towar nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży i doręczenia Sprzedawcy Towaru.

6.Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

 

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w ust. 8 poniżej w związku z niezgodnością Towaru z umową.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca odpowiada za wady dostarczonych Towarów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
  3. Reklamację należy przesłać na adres: REKLAMACJE HOSA, Głogowska 170A, Poznań 60-126.
  4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji.
  5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarze (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  7. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  8. Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Towaru gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl