Regulamin

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego hosa.com.pl obowiązujący od 25.05.2018 r.

SPIS TREŚCI

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Zasady działania sklepu internetowego i przedmiot sprzedaży
 • 3 Składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja dostaw
 • 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
 • 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
 • 6 Prywatność i bezpieczeństwo.
 • 7 Postanowienia końcowe

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Internetu biżuterii gotowej oraz biżuterii tworzonej na zamówienie (zwanej dalej: „Towarem”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów sprzedaży.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest pod adresem: www.hosa.com.pl przez spółkę HOSA sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń (zwaną dalej: „Sprzedawcą”), która jest właścicielem sklepu internetowego hosa.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem”), a także jego administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy:

HOSA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495951, NIP 783-170-85-21, Regon 302611997, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł w całości opłaconym, tel. +48 606 937 251, e-mail: sklep@hosa.com.pl posiadająca rachunek w banku BZ WBK numer konta: 35 1090 1463 0000 0001 2311 4226.

 1. Towary sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Towary dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Konsumentami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Towaru na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w sklepie internetowym hosa.com.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.
 • 2 Zasady działania sklepu internetowego i przedmiot sprzedaży
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży jest biżuteria gotowa oraz biżuteria tworzona na zamówienie Kupującego. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę są przestawione na stronie internetowej Sklepu, na której w szczególności umieszczone jest zdjęcie każdego Towaru, a także jego dane techniczne takie jak: waga, rodzaj materiału, kształt, rodzaj kamienia, kolor i rodzaj zapięcia. Jednakże ze względu na fakt, iż sprzedawane Towary są wykonywane ręcznie, każdy z oferowanych przez Sprzedawcę Towarów jest niepowtarzalny i może minimalnie odróżniać się od innych egzemplarzy tego samego Towaru. W związku z powyższym Sprzedawca informuje, że fotografie Towarów prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny, a Towary nabyte przez Kupującego mogą nieznacznie różnić się od fotografii i opisów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem, iż powyższa informacja w żadnym zakresie nie ogranicza, ani też nie wyłącza uprawnień Kupującego przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca informuje, że wyroby z metali szlachetnych posiadają cechy probiercze obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 886, z późn. zm. - prawo probiercze) i Unii Europejskiej.
  Biżuteria złota o masie jednej sztuki poniżej 1g oraz srebrna o masie poniżej 5g nie podlega obowiązkowi cechowania zgodnie z art. 6 pkt. 1 ww. ustawy.
 4. Opisy oraz zdjęcia Towarów podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, modyfikacja zdjęć, elementów graficznych oraz opisów w całości lub ich fragmentów. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.
 • 3 Składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja dostaw
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem www.hosa.com.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Towarów wybrać interesujący go Towar i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu treści Regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja Kupującego, jednakże zarejestrowanie Kupującego w Sklepie daje Kupującemu (o ile wyrazi on na to zgodę) bieżący dostęp do newslettera zawierającego aktualne informacje o nowościach i promocjach. Ponadto rejestracja ułatwia Kupującemu dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie. Rejestracja nie wiąże się z żadnymi opłatami po stronie Kupującego.Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hosa.com.pl lub też pisemnie na adres: HOSA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń.
 4. Po dokonaniu rejestracji przez Kupującego na podany przez Kupującego adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z linkiem aktywującym konto w Sklepie wraz z instrukcją dalszego postępowania.
 5. Informacje podane przez Kupującego podczas rejestracji lub niezbędne przy dokonywaniu zakupów bez wcześniejszej rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Towaru.
 6. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku (w tym w niedziele i święta). Realizacja przyjętych przez sprzedawcę zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 – 1600. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 1300, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 7. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący w przypadku gdy żąda wystawienia faktury VAT, przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wpisuje w formularzu dane niezbędne do jej wystawienia. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy.
 8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Towaru jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący zażądał wystawienia takiej faktury.
 9. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
 10. Każde zamówienie powinno zostać przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji (potwierdzone) najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu jego otrzymania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 11. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 12. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 13. W przypadku zamówienia przez Kupującego Towaru, który musi zostać wyprodukowany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione w formie korespondencji e-mailowej przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca dostarczy Towar Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu w przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy lub też – w przypadku Towarów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 15. Termin dostawy Towaru jest liczony:
 16. a) od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Towaru (za pobraniem pocztowym, gotówką kurierowi - w momencie otrzymania przesyłki);

albo

 1. b) od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Towar zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcykartą kredytową, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayPal lub Przelewy24.pl) lub w przypadku dokonania przez Kupującego zakupu na raty.
 2. Towary mogą być wysyłane do wszystkich krajów Unii Europejskiej. W przypadku zamówień realizowanych na terenie Polski dostawa jest bezpłatna. Koszt wysyłki towarów do pozostałych krajów Unii wynosi 35,00 zł.
 3. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie e-mailem, pod adresem sklep@hosa.com.pl, nie później niż do momentu wysłania Towaru przez Sprzedawcę. Powyższe nie wyłącza oraz w żaden sposób nie ogranicza określonego niżej w § 5 uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 4. Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ oraz INPOST.
 5. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki.
 6. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 7. Sprzedawca dopuszcza także możliwość składania zamówień przez Kupującego:

- e-mailem na adres: sklep@hosa.com.pl,

- telefonicznie: tel.: 734 127 997,

- za pośrednictwem komunikatorów portali społecznościowych (facebook.com, instagram.com).

W takim przypadku Kupujący i Sprzedawca uzgodnią indywidualnie warunki sprzedaży, a pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu będą miały odpowiednie zastosowanie.

 1. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję w sprawie ewentualnej dalszej realizacji zawartej przez Strony umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
 3. a) otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
 4. b) w przypadku opisanym w § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu
 • 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
 1. Podane ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Towaru podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Towaru dołączony jest dowód sprzedaży lub – na życzenie Kupującego - Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Towarem fakturę VAT, pod warunkiem wcześniejszego podania przez Kupującego wszystkich danych Kupującego niezbędnych do jej wystawienia.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego ostateczna cena Towaru zostaje uzgodniona i zaakceptowana przez Strony poprzez wymianę korespondencji e-mailowej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online za pośrednictwem serwisów PayPal lub Przelewy24.pl.
 7. Przy zakupie za pośrednictwem formularza Sklepu istnieje również możliwość dokonania zakupu na raty. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu na raty dostępne są każdorazowo na karcie produktu oraz w koszyku, po dodaniu do niego Towaru. Możliwość dokonania zakupu na raty każdorazowo uzależniona jest od akceptacji wniosku kredytowego przez bank.
 8. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Towaru, za pobraniem pocztowym.
 9. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Towar w formie ustalonej w ust. 6 niniejszego paragrafu, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 24 godzin od zawarcia mowy sprzedaży skutkuje wysłaniem do Kupującego informacyjnej wiadomości e-mail, przypominającej o konieczności dokonania zapłaty. Niedokonanie płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży skutkuje wysłaniem przez Sprzedawcę na podany przez Kupującego adres e-mail wezwania do zapłaty. W wezwaniu Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin 7 dni na uregulowanie zaległej płatności z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy.W przypadku nieuregulowania przez Kupującego płatności w wyznaczonym mu dodatkowym terminie, Sprzedawcyprzysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży i anulowania złożonego przez Kupującego zamówienia.
 • 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

1.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wysłać do: ZWROTY HOSA, Głogowska 170A, Poznań 60-126; e-mail: sklep@hosa.com.pl

„Ja niżej podpisany .......... (imię i nazwisko Konsumenta), zamieszkały .......... (adres Konsumenta) oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………… ( wpisać nazwę Towaru ), zawartej w dniu .......... (wpisać datę zawarcia umowy ) z „HOSA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń..

.......... (data) .......... ( czytelny podpis Konsumenta - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@hosa.com.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 3. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

9.1 Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Towar Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można Towaru odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

9.2 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

9.3 Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. b) w której przedmiotem umowy jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. c) w której przedmiotem umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu rękojmi za wady dostarczonych Towarów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 459, z późn. zm.) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu. O ile na dany Towar producent udzielił gwarancji, szczegółowe zasady odpowiedzialności z tego tytułu określone są w oświadczeniu gwarancyjnym.

10.1. Reklamację należy przesłać na adres: REKLAMACJE HOSA, Głogowska 170A, Poznań 60-126 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@hosa.com.pl.

10.2. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji.

10.3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10.4. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10.5. Klient może składać reklamacje dotyczące Towaru posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Towaru gwarancji jakości na warunkach określonych przez producenta, albo też korzystając z uprawnień przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 • 6 Prywatność i bezpieczeństwo
 1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień.
 3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedawcy – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego
 4. Każda osoba fizyczna ma prawo, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzeniu Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, 95/46/WE (DZ. Urz. L 119/1), do:
 5. dostępu do swoich danych osobowych,
 6. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących naruszyło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (dla Polski właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 9. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda została udzielona, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, przeniesienia jej danych osobowych.
 10. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.
 11. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 12. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.
 • 7 Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 459, z późn. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 4. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 6. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy rejestracji adres e-mail.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Kupujących, którzy dokonali rejestracji i posiadają swoje konto w ramach Sklepu, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunięcia konta) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 9. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 10. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.hosa.com.pl oraz wszelkie materiały w Sklepie się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Regulamin sklepu internetowego hosa.com.pl obowiązujący od 25.12.2014

 


 

Regulamin sklepu internetowego hosa.com.pl obowiązujący do 25.12.2014

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl