Sposoby płatności

Sposoby płatności

1 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1. Podane ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w PLN.

2. Do każdego wysłanego Towaru dołączony jest dowód sprzedaży lub – na życzenie Kupującego - Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Towarem fakturę VAT, pod warunkiem wcześniejszego podania przez Kupującego wszystkich danych Kupującego niezbędnych do jej wystawienia.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego ostateczna cena Towaru zostaje uzgodniona i zaakceptowana przez Strony poprzez wymianę korespondencji e-mailowej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem (Nr konta do przelewu 35 1090 1463 0000 0001 2311 4226), kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayPal.

7. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Towaru, za pobraniem pocztowym.

8. W przypadku gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Towar w formie ustalonej w ust. 6 niniejszego paragrafu, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

 

2 Prywatność i bezpieczeństwo

1. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (za wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu ) do celów innych niż związanych z realizacją zamówień zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 8) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002.101.926).

3. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania , a także do żądania ich usunięcia. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Sklepu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

 

3 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www.hosa.com.pl.

4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.hosa.com.pl oraz wszelkie materiały w Sklepie się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

 

4 Problemy z płatnością - wskazówki dotyczące dokończenia transakcji znajdują się TUTAJ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl