Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Matki z HOSA"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień Matki z HOSA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest HOSA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495951, NIP 783-170-85-21, Regon 302611997, zwana dalej „Organizator”.
 • Fundatorem nagrody jest
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 • Organizator niniejszym składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
 • Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej
 • Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba pełnoletnia zdolna do czynności
 • Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się pracowników, członków władz i przedstawicieli HOSA i Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najbliższych członków ich rodzin tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
 • Konkurs realizowany będzie w terminie od dnia 07.05.2021 r. do dnia 16.05.2021 r.
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego zasadami.

 

2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 • W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 07.05.2021 r. (od momentu publikacji posta konkursowego na profilu HOSA w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/bizuteriaHOSA) do godz. 23:59:59 dnia 16.05.2021 r. spełnić łącznie następujące warunki:
 1. zrealizować zadanie (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegające na:
 • polubieniu profilu HOSA w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/bizuteriaHOSA,
 • polubieniu postu konkursowego,
 • udostępnieniu postu konkursowego publicznie,
 • wybraniem 1 z 3 dostępnych zestawów bransoletek konkursowych dla Mamy i Córki (serca, jaskółki lub rozetki) oraz opisaniem w kreatywny sposób w komentarzu pod postem konkursowym, dlaczego to właśnie Ty i Twoja Mama/Córka powinnyście wygrać zestaw bransoletek.

 

Uczestnik przesyłając zgłoszenie:

  • oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych przez Uczestnika podczas trwania Konkursu, w celu realizacji przez Organizatora działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
  • oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu oraz że go akceptuje,
  • oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów Zadania
 • Za moment dokonania Zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 1 powyżej, uznaje się moment publikacji Zadania konkursowego w serwisie
 • Uczestnik przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jest twórcą Zadania Konkursowego i wszystkich jego elementów oraz, że Zadanie Konkursowe i wszystkie jego elementy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a Zgłoszenie i materiały przesłane przez Uczestnika nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi.
 • Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zgodności Zgłoszenia z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich. Uczestnik nie jest uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba że zgoda taka zgodnie z przepisami nie jest wymagana. W przypadku zamieszczenia wizerunku, Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w zakresie określonym w Regulaminie (§ 7 Regulaminu) i celem realizacji Konkursu, a w przypadku wizerunku osób trzecich – oświadcza, że uzyskał zgodę na wyraźnie zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tej osoby w w/w opisany sposób.

 

3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 • Prace w Konkursie będą oceniane przez trzyosobową komisję konkursową, powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową”. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja przyzna Nagrodę opisaną w § 4 ust.
 • Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń, uwzględniając w szczególności oryginalność, kreatywność, pomysłowość oraz zgodność z Zadaniem konkursowym
 • Wybór nagrodzonych Zadań Konkursowych nastąpi do dnia 19.05.2021r.

 

4. NAGRODA

 • Nagrodą w konkursie jest zestaw 2 bransoletek firmy HOSA: dla Mamy i Córki, wybrany przez zwycięzcę spośród udostępnionych 3 wariantów: serca, jaskółki lub rozetki,
 • Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu.

W związku z faktem, że Organizator z mocy przepisów prawa (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest płatnikiem podatku dochodowego należnego od laureata konkursu, nagrody opisane w ust 1 zostają powiększone o wartość pieniężną stanowiącą równowartość należności podatkowej, która zostanie uiszczona tytułem w/w, 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 • Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez komentarz opublikowany pod postem konkursowym z informacją o wynikach Konkursu zamieszczonego na profilu HOSA oraz w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook, najpóźniej do 19.05.2021 roku.
 • Zwycięzca w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych umożliwiających wydanie nagrody (imię nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres) oraz rozliczenie zobowiązania podatkowego – informacje na temat sposobu przekazania tych informacji zostaną podane w wiadomości prywatnej, o której jest mowa w ust.
 • Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzcę Konkursu, za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS - w ciągu 7 dni od dnia przekazania pełnych i poprawnych danych, o których mowa w §5 pkt. 2.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Zwycięzcę Konkursu nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, w szczególności podania błędnych danych lub nie odbierania awizowanych przesyłek.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach zgłoszenia,
 • Zgłoszenia przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w
 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku, gdy:
  • zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem, jak również, gdy Zadanie Konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,
  • zadanie Konkursowe narusza prawa osób trzecich,
  • uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób nieuczciwy
 • Organizator nie ponosi względem osób trzecich odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w
 • W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie określonym w § 9 Regulaminu (postępowanie reklamacyjne).

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnik przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że Zadanie Konkursowe wykonał samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Zadania Konkursowego, a także prawo do wykorzystana wizerunku osób ujawnionych w Zgłoszeniu.
 • Niezgodność z prawdą oświadczenia wskazanego w ust. 1 powyżej będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu
 • Uczestnik, będący laureatem Konkursu z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe autorskie prawa do Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie związanym z realizacją Konkursu poprzez:
 • umieszczenie Zadania Konkursowego w sieci Internet, w szczególności na profilu Organizatora w serwisie Facebook, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wykorzystywania Zadania Konkursowego przez Organizatora poprzez:
 • utrwalenia i zwielokrotnienia - wytworzenia dowolną techniką jego egzemplarzy tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 • wprowadzenia do pamięci komputera,
 • wprowadzenia do obrotu,
 • publicznej prezentacji,
 • wystawienia, wyświetlenia,
 • rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zadania Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
 • Niezależnie od powyższego Uczestnik, w ramach przeniesienia majątkowych praw autorskich wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Zadania Konkursowego oraz na korzystanie z opracowanych wersji Zadania Konkursowego w zakresie wskazanym powyżej. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na zezwalanie wykonywania praw zależnych do utworu, a ponadto zrzeka się prawa do wykonywania osobistych praw
 • Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik zezwala na korzystanie z Zadań Konkursowych w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej zarówno z podaniem jego imienia i nazwiska lub nicku, jak również bez podania jego imienia i nazwiska lub
 • W przypadku, gdy w wyniku publikacji i wykorzystania w zakresie określonym w Regulaminie zgłoszonego przez Uczestnika Zadania Konkursowego dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym z tytułu praw autorskich, przez Organizatora lub osobę trzecią działających w zaufaniu do oświadczeń Uczestnika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do pełnego pokrycia wynikającej z tego tytułu szkody lub zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osób, których prawa zostały

 

8. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych jest HOSA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495951, NIP 783-170-85-21, Regon 302611997,
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.
 • Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród – w niezbędnym w tym celu zakresie. Dane nie są profilowane.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, z Administratorem danych można skontaktować się mailowo – adres: sklep@hosa.com.pl z dopiskiem „Dane osobowe w HOSA”.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu do dnia nadania listu, przy czym reklamacje dostarczone do Organizatora po dniu nadania listu. nie będę rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją Reklamacyjną”, powołaną przez
 • Reklamacja może zostać złożona w formie mailowej na adres marketing lub pisemnej na adres HOSA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń z dopiskiem „Reklamacja - konkurs HOSA”.
 • Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby możliwy był kontakt z nim w celu poinformowania go o wyniku postępowania
 • Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to nadanie listu lub wysłanie wiadomości email (na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja) zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.hosa.com.pl oraz w siedzibie
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisów, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisów.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 471).
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a ponadto w sytuacji gdy zmiana jest konieczna w związku z okolicznościami niezależnymi od Organizatora takimi jak zmiana przepisów, zawieszenie/likwidacja kont w portalach społecznościowych używanych do przeprowadzenia Konkursu itp. Regulamin w zmienionej wersji obowiązuje Uczestników biorących udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian, chyba, że dotyczy to zmian które z mocy prawa dotyczą wszystkich Uczestników. Organizator o zmianach Regulaminu poinformuje poprzez przesłanie wiadomości na konta podane przy zgłoszeniu, a ponadto zamieści stosowną informację na stronie www.hosa.com.pl.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Majówkowy w HOSA”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Majówkowy w HOSA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest HOSA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495951, NIP 783-170-85-21, Regon 302611997, zwana dalej „Organizator”.
 • Fundatorem nagrody jest
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 • Organizator niniejszym składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
 • Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej
 • Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba pełnoletnia zdolna do czynności
 • Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się pracowników, członków władz i przedstawicieli HOSA i Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najbliższych członków ich rodzin tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
 • Konkurs realizowany będzie w terminie od dnia 26.04.2021 r. do dnia 03.05.2021 r.
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego zasadami.

 

2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 26.04.2021 r. (od momentu publikacji posta konkursowego na profilu HOSA w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/bizuteriaHOSA) do godz. 23:59:59 dnia 03.05.2021 r. spełnić łącznie następujące warunki:

zrealizować zadanie (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”) polegające na: polubieniu profilu HOSA w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/bizuteriaHOSA, polubieniu postu konkursowego oraz oznaczeniu hashtagu #hosabiżu wraz z opisaniem swoich planów na weekend majowy za pomocą 3 emoji i umieszczeniu ich w komentarzu pod postem konkursowym.

 • Uczestnik przesyłając zgłoszenie:
  • oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych przez Uczestnika podczas trwania Konkursu, w celu realizacji przez Organizatora działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
  • oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu oraz że go akceptuje,
  • oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów Zadania
 • Za moment dokonania Zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 1 powyżej, uznaje się moment publikacji Zadania konkursowego w serwisie
 • Uczestnik przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że jest twórcą Zadania Konkursowego i wszystkich jego elementów oraz że Zadanie Konkursowe i wszystkie jego elementy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a Zgłoszenie i materiały przesłane przez Uczestnika nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi.
 • Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zgodności Zgłoszenia z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich. Uczestnik nie jest uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba że zgoda taka zgodnie z przepisami nie jest wymagana. W przypadku zamieszczenia wizerunku, Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w zakresie określonym w Regulaminie (§ 7 Regulaminu) i celem realizacji Konkursu, a w przypadku wizerunku osób trzecich – oświadcza, że uzyskał zgodę na wyraźnie zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tej osoby w w/w opisany sposób.

 

3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 • Prace w Konkursie będą oceniane przez trzyosobową komisję konkursową, powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją Konkursową”. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja przyzna Nagrodę opisaną w § 4 ust.
 • Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń, uwzględniając w szczególności oryginalność, kreatywność, pomysłowość oraz zgodność z Zadaniem
 • Wybór nagrodzonych Zadań Konkursowych nastąpi do dnia 05.05.2021r.

 

4. NAGRODA

 • Nagrodą w konkursie jest voucher podarunkowy służący do dokonywania zakupów w sklepiehosa.com.pl, o następującej wartości: 1x karta podarunkowa o wartości 300 zł.
 • Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu.
 • W związku z faktem, że Organizator z mocy przepisów prawa (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest płatnikiem podatku dochodowego należnego od laureata konkursu, nagrody opisane w ust 1 zostają powiększone o wartość pieniężną stanowiącą równowartość należności podatkowej, która zostanie uiszczona tytułem w/w

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 • Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez komentarz opublikowany pod postem konkursowym z informacją o wynikach Konkursu zamieszczonego na profilu HOSA oraz w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem serwisu Facebook, najpóźniej do 05.05.2021 roku.
 • Zwycięzca w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych umożliwiających wydanie nagrody (imię nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres) oraz rozliczenie zobowiązania podatkowego – informacje na temat sposobu przekazania tych informacji zostaną podane w wiadomości prywatnej, o której jest mowa w ust.
 • Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzcę Konkursu, za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS - w ciągu 14 dni od dnia przekazania pełnych i poprawnych danych, o których mowa w §5 pkt. 2.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru przez Zwycięzcę Konkursu nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, w szczególności podania błędnych danych lub nie odbierania awizowanych przesyłek.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach
 • Zgłoszenia przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w
 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku, gdy:
  • zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem, jak również, gdy Zadanie Konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,
  • zadanie Konkursowe narusza prawa osób trzecich,
  • uczestnik w inny sposób narusza Regulamin lub działa w sposób nieuczciwy
 • Organizator nie ponosi względem osób trzecich odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w
 • W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie określonym w § 9 Regulaminu (postępowanie reklamacyjne).

 

7. PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnik przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że Zadanie Konkursowe wykonał samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Zadania Konkursowego, a także prawo do wykorzystana wizerunku osób ujawnionych w Zgłoszeniu.
 • Niezgodność z prawdą oświadczenia wskazanego w ust. 1 powyżej będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z
 • Uczestnik, będący laureatem Konkursu z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe autorskie prawa do Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie związanym z realizacją Konkursu poprzez:

 1. umieszczenie Zadania Konkursowego w sieci Internet, w szczególności na profilu Organizatora w serwisie Facebook, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywania Zadania Konkursowego przez Organizatora poprzez:

 1. utrwalenia i zwielokrotnienia - wytworzenia dowolną techniką jego egzemplarzy tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 2. wprowadzenia do pamięci komputera,
 3. wprowadzenia do obrotu,
 4. publicznej prezentacji,
 5. wystawienia, wyświetlenia,
 6. rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zadania Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
 • Niezależnie od powyższego Uczestnik, w ramach przeniesienia majątkowych praw autorskich wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Zadania Konkursowego oraz na korzystanie z opracowanych wersji Zadania Konkursowego w zakresie wskazanym powyżej. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na zezwalanie wykonywania praw zależnych do utworu, a ponadto zrzeka się prawa do wykonywania osobistych praw
 • Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik zezwala na korzystanie z Zadań Konkursowych w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej zarówno z podaniem jego imienia i nazwiska lub nicku, jak również bez podania jego imienia i nazwiska lub nicku.
 • W przypadku, gdy w wyniku publikacji i wykorzystania w zakresie określonym w Regulaminie zgłoszonego przez Uczestnika Zadania Konkursowego dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym z tytułu praw autorskich, przez Organizatora lub osobę trzecią działających w zaufaniu do oświadczeń Uczestnika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do pełnego pokrycia wynikającej z tego tytułu szkody lub zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osób, których prawa zostały

 

8. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych jest
 • Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

 

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.
 • Organizator Konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów zaangażowanych w dostawę nagród – w niezbędnym w tym celu zakresie. Dane nie są profilowane.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, z Administratorem danych można skontaktować się mailowo – adres: sklep@hosa.com.pl z dopiskiem „Dane osobowe w HOSA”.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu do dnia nadania listu, przy czym reklamacje dostarczone do Organizatora po dniu nadania listu. nie będę rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją Reklamacyjną”, powołaną przez
 • Reklamacja może zostać złożona w formie mailowej na adres marketing lub pisemnej na adres HOSA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń z dopiskiem

„Reklamacja - konkurs HOSA”.

 • Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby możliwy był kontakt z nim w celu poinformowania go o wyniku postępowania
 • Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to nadanie listu lub wysłanie wiadomości email (na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja) zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.hosa.com.pl oraz w siedzibie
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Serwisem Facebook ani podmiotami dysponującymi prawami do Serwisów, w związku z czym wszelkie roszczenia związane z konkursem winny być kierowane do Organizatora, a nie Serwisów.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 471).
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a ponadto w sytuacji gdy zmiana jest konieczna w związku z okolicznościami niezależnymi od Organizatora takimi jak zmiana przepisów, zawieszenie/likwidacja kont w portalach społecznościowych używanych do przeprowadzenia Konkursu itp. Regulamin w zmienionej wersji obowiązuje Uczestników biorących udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian, chyba, że dotyczy to zmian które z mocy prawa dotyczą wszystkich Uczestników. Organizator o zmianach Regulaminu poinformuje poprzez przesłanie wiadomości na konta podane przy zgłoszeniu, a ponadto zamieści stosowną informację na stronie www.hosa.com.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl